Stanovy R9

Stanovy občanského sdružení FOTOKLUB R9

Čl. I

Název

 Občanské sdružení (dále klub) se nazývá plným názvem „Fotoklub R9“.

 

 Čl. II

Sídlo

 Sídlem klubu je Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Paseky 2297, PSČ 756 61

 

Čl. III

Předmět a cíl

 

Klub je dobrovolné zájmové sdružení, které sdružuje amatérské fotografy. Klub je dobrovolným samosprávným sdružením občanů, za účelem uspokojování jejich zájmů v oblasti fotografické tvorby a její odvětví.

Cílem klubu je:

– rozvoj znalostí,

– výměna zkušeností,

– propagace fotografické tvorby,

– presentace fotografické tvorby

 

 Čl. IV

Zánik klubu

Klub zaniká rozhodnutím čtyřpětinové většiny valné hromady. Toto rozhodnutí musí být učiněno písemnou formou a doloženo podpisy všech členů.

Po zániku klubu nikdo z členů nesmí používat název klubu dle čl.I .

Čl. V

Členství

 1. Členství v klubu je dobrovolným projevem svobodné vůle.

 2. Členství v klubu je volné.

 3. Na členství v klubu nevzniká právní nárok.

 4. Členem klubu může být každý, kdo o to projeví zájem, souhlasí se stanovami tohoto klubu, což stvrdí svým podpisem pod stanovami, a plní řádně a včas povinnosti člena klubu.

 5. Na základě tohoto podpisu a splnění ostatních povinností člena klubu je tento zaregistrován administrátorem klubu do centrální evidence členů.

 6. Členství v klubu zaniká:

– svobodným rozhodnutím člena,

– úmrtím člena,

– z nezájmu o dění v klubu, který trvá více než jeden rok,

– na základě zásadního porušení těchto stanov, poškození jména klubu a obecných zvyklostí, a to na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny valné hromady

Čl. VI

Povinnosti členů klubu

 1. Podílet se na popularizaci a propagaci klubu.
 2. Minimálně dvakrát ročně se účastnit klubové činnosti.
 3. Zacházet řádně a zodpovědně s majetkem klubu.
 4. Přístup ke společnému majetku může být v odůvodněném případě omezen rozhodnutím nadpoloviční většiny valné hromady klubu.

 5. Dodržovat stanovy klubu, usnesení a rozhodnutí valné hromady klubu podle stanov klubu.

 

Čl. VII

Práva členů klubu

 1. Člen klubu má právo kdykoliv znát stav hospodaření klubu.
 2. Všichni členové klubu mají rovnocenný přístup ke společnému majetku klubu.
 3. Všichni členové klubu jsou si navzájem rovni, a to jak ve svých právech, tak i povinnostech.
 4. Člen klubu má právo prezentovat svou soukromou tvorbu i pod hlavičkou klubu, pokud má zájem nebo pokud se mu nedaří jinak.

 

Čl.VIII

Aktivity klubu

Do aktivit klubu patří zejména:

– komunikace

– konfrontace

– konzultace

– pravidelná společná setkání

– poradenství

 • pořádání výstav
 • nezávislá dokumentace aktuálního dění v regionu
 • spolupráce s ostatními organizacemi na Rožnovsku to jsem doplnil

– pořádání fotografických dílen, exkurzí, výletů („workshop“)

– propagace tvůrčí fotografie

– propagace vlastní činnosti a činnosti svých členů v rámci působnosti klubu

Čl. IX

Struktura občanského sdružení „Fotoklub R9“

 1. Centrálním orgánem klubu je jeho valná hromada.
 2. K zajištění chodu klubu jsou voleni činovníci:

Klub má jednoho předsedu,

Klub dále má jednoho místopředsedu,

Klub má jednoho správce financí – pokladníka,

 1. Náplní činnosti volených představitelů je zejména zajištění chodu klubu v návaznosti na plnění zadaných úkolů, a to zejména úkolů spojených s dlouhodobou vizí.

 2. Činovníci jsou voleni nadpoloviční většinou valné hromady.
 3. Volební období trvá zpravidla jeden rok.
 4. Činovníci jsou odvolatelní třípětinovou většinou valné hromady.

 

9.1. Předseda

Předseda je statutárním orgánem klubu.

Je odpovědný valné hromadě za chod klubu.

Na závěr volebního období předkládá valné hromadě zprávu o stavu klubu.

Dále:

– je zodpovědný za pravidelnou činnost klubu,

– kontroluje správu financí,

– organizuje kontakt s tiskem, pokud nepověří jiného člena klubu

– koordinuje činnost ostatních členů klubu dle jejich návrhů a podnětů,

– má právo rozhodnout sporné otázky,

– řídí valnou hromadu


9.2. Místopředseda

Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti

Je pravou rukou předsedy.

Vede evidenci členské základny, vyhotovuje záznamy z jednání a valných hromad.

 

9.3. Pokladník

Odpovídá za správné vedení evidence vkladů a výdajů peněžitých i nepeněžitých.

Jednou ročně předkládá valné hromadě přehled a výsledky hospodaření se společným majetkem za předchozí rok.

Vede evidenci majetku klubu.

9.4. Nejvyšším řídícím orgánem klubu je valná hromada klubu.

Valné hromady se konají v termínech řádných, stanovených vždy na předchozí valné hromadě, dále v termínech výročních a v termínech mimořádných. Mimořádnou valnou hromadu můžou svolat tři členové klubu a to 14 dnů před jejím konáním prokazatelným způsobem, s udáním důvodu.

Valná hromada je schopná usnášení je-li přítomno minimálně 51% členů klubu.

Valná hromada klubu rozhoduje zejména:

– o nabývání a užívání společného majetku,

– o činnosti fotoklubu,

– volí a odvolává orgány klubu,

 

Čl. X

Majetek klubu

a) Klub může nabývat společný majetek. Společným majetkem jsou:

– dary členů klubu finanční i nefinanční,

– dary třetích osob,

 

b) Nabytí společného majetku:

– nákupem ze společných prostředků,

– formou daru či sponzorského příspěvku,

 

c) V případě ukončení členství člena klubu nebo rozpadu klubu bude:

– společně získaný majetek spravedlivě rozdělen,

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

Znění těchto stanov může být změněno rozhodnutím nadpoloviční většiny valné hromady klubu. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.


… 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kontrola *